Piñczowskie liceum wyró¿nione
Dodane przez Per M dnia 06-04-2011 10:54
Piñczowskie Liceum Ogólnokszta³c±ce imienia Hugona Ko³³±taja zajê³o trzecie miejsce w¶ród szkó³ ponadgimnazjalnych spoza Kielc - staj±c siê liderem w¶ród wszystkich szkó³ ¶rednich z regionu Ponidzia pod wzglêdem liczby swoich absolwentów, którzy podejmuj± studia na Politechnice ¦wiêtokrzyskiej.
Tre rozszerzona
Piñczowskie Liceum Ogólnokszta³c±ce imienia Hugona Ko³³±taja zajê³o trzecie miejsce w¶ród szkó³ ponadgimnazjalnych spoza Kielc - staj±c siê liderem w¶ród wszystkich szkó³ ¶rednich z regionu Ponidzia pod wzglêdem liczby swoich absolwentów, którzy podejmuj± studia na Politechnice ¦wiêtokrzyskiej.

W ramach wspó³pracy z Politechnik± ¦wiêtokrzysk±, 28 marca odby³o siê wrêczenie dyplomów dla szkó³ województwa ¶wiêtokrzyskiego, których najwiêksza liczba absolwentów studiuje na tej uczelni. Dyrektor piñczowskiego liceum Eugeniusz Bogacz odebra³ z r±k profesora Zbigniewa Rusina, prorektora do spraw wspó³pracy miêdzynarodowej Politechniki ¦wiêtokrzyskiej okaza³y dyplom. Okazuje siê, ¿e jedn± z najliczniejszych grup studentów Politechniki ¦wiêtokrzyskiej - bo licz±c± ponad 50 osób - stanowi± w bie¿±cym roku akademickim absolwenci piñczowskiego "Ko³³±taja”.

 

Echo Dnia