Bezp³atne szczepienia przeciwko grypie
Dodane przez Per M dnia 22-02-2010 18:58

Zaszczep siê przed wiosn±. W dyspozycji Samorz±dowego O¶rodka Opieki Zdrowotnej pozosta³a pula szczepionek przeciwko grypie zakupionych przez Urz±d Miejski w Piñczowie. Tym razem z akcji skorzystaæ mog± wszyscy mieszkañcy Gminy Piñczów, bez ograniczeñ wiekowych. Ograniczona jest liczba szczepionek, dlatego decydowaæ bêdzie kolejno¶æ zg³oszeñ w o¶rodkach. Przychodnie ju¿ czekaj± na chêtnych.Tre rozszerzona

Zaszczep siê przed wiosn±.
W dyspozycji Samorz±dowego O¶rodka Opieki Zdrowotnej pozosta³a pula szczepionek przeciwko grypie zakupionych przez Urz±d Miejski w Piñczowie. Tym razem z akcji skorzystaæ mog± wszyscy mieszkañcy Gminy Piñczów, bez ograniczeñ wiekowych. Ograniczona jest liczba szczepionek, dlatego decydowaæ bêdzie kolejno¶æ zg³oszeñ w o¶rodkach. Przychodnie ju¿ czekaj± na chêtnych.

Szczepienia wykonywane bêd± w przychodniach dzia³aj±cych w ramach gminnego SZOZ-u: w Szarbkowie, Kozubowie, Gackach oraz w Piñczowie: ul. Klasztorna i ul. 7 ¬róde³ w trakcie dy¿uru danej przychodni.Grypa atakuje szczególnie silnie w okresie jesienno - zimowym i wczesn± wiosn±. Zachorowania na grypê nasilaj± siê ju¿ od listopada. Maksimum zachorowañ na grypê w Polsce notuje siê w okresie: druga po³owa stycznia - druga po³owa marca.

 

fot. marucha.files.wordpress.com

/¬ród³o/pinczow.com.pl/