Dzieñ Otwarty Belwederu
Dodane przez Per M dnia 19-09-2011 08:24
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury zaprasza 19 wrze¶nia br. na Dzieñ Otwarty Belwederu. Tego dnia, w godzinach 14-20 ,bêdzie mo¿na ogl±daæ efekty modernizacji budynku.

Belweder zosta³ wyremontowany w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury w Piñczowie” wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego na lata 2007-2013.
Koszt remontu budynku wyniós³ ponad 6 mln z³otych z czego 48% zosta³o dofinansowane ze ¶rodków Unii Europejskiej. Wykonawc± inwestycji by³o Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL z Jêdrzejowa.
Inwestorem i beneficjentem tego projektu jest Gmina Piñczów.

Tre rozszerzona
Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury zaprasza 19 wrze¶nia br. na Dzieñ Otwarty Belwederu. Tego dnia, w godzinach 14-20 ,bêdzie mo¿na ogl±daæ efekty modernizacji budynku.

Belweder zosta³ wyremontowany w ramach projektu „Przebudowa i modernizacja Piñczowskiego Samorz±dowego Centrum Kultury w Piñczowie” wspó³finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ¦wiêtokrzyskiego na lata 2007-2013.
Koszt remontu budynku wyniós³ ponad 6 mln z³otych z czego 48% zosta³o dofinansowane ze ¶rodków Unii Europejskiej. Wykonawc± inwestycji by³o Przedsiêbiorstwo Budownictwa Ogólnego KARTEL z Jêdrzejowa.

PSCK
Inwestorem i beneficjentem tego projektu jest Gmina Piñczów.