Wystawa fotografii w Pa³acu Wielopolskich w Chrobrzu
Dodane przez Irmina dnia 24-02-2010 19:05

W chroberskim Pa³acu Wielopolskich rozpoczêto aran¿owanie wystawy fotografików skupionych w klubie Galeria Bezdomna.

Ekspozycja kilkudziesiêciu fotogramów wykonanych w minionym roku przez ponidzianskich fotografików bêdzie jednym z wydarzeñ u¶wietniaj±cych zaplanowane na najbli¿sz± niedzielê, 28 lutego oficjalne chrzciny stowarzyszenia o nazwie O¶rodek Historyczno-Kulturalny Beldonek - Pa³ac Wielopolskich w Chrobrzu.

Tre rozszerzona

W chroberskim Pa³acu Wielopolskich rozpoczêto aran¿owanie wystawy fotografików skupionych w klubie Galeria Bezdomna.

Ekspozycja kilkudziesiêciu fotogramów wykonanych w minionym roku przez ponidzianskich fotografików bêdzie jednym z wydarzeñ u¶wietniaj±cych zaplanowane na najbli¿sz± niedzielê, 28 lutego oficjalne chrzciny stowarzyszenia o nazwie O¶rodek Historyczno-Kulturalny Beldonek - Pa³ac Wielopolskich w Chrobrzu.

Wystawa nosi tytu³ „W krainie Bledonka - 2009” i jest zaledwie wycinkiem dokonañ 14 pasjonatów fotografowania, którzy zawi±zali rok temu nieformalny klub.

FOTOGRAFIE I GNIEWNI B£A¬NI

- Tak oto grono ludzi zauroczonych piêknem i histori± Ponidzia zrywa z „bezdomno¶ci±”. Z rado¶ci± udostêpniamy im pa³acowe wnêtrza i organizujemy nastêpny wielki plener fotograficzny. Jego celem bêdzie ocalenie piêkna ponidziañskich wsi, które zanika. Plener trwaæ bêdzie wiele miesiêcy, bo chodzi nam o zobrazowanie wybranej wsi w ró¿nych porach roku. Je¶li chodzi o niedzielne chrzciny Beldonka, to bêdzie to wa¿ne wydarzenie zarówno z racji liczby znacz±cych osobisto¶ci ¿ycia politycznego i kulturalnego regionu jak i - mam nadziejê - liczby upominków, jakie otrzyma noworodek Beldonek.


Leszek Lachowicz i Alicja Mazurek - fotograficy z Galerii Bezdomnej
- oraz dyrektor o¶rodka w Chrobrzu Dariusz Garlej, rozpoczêli w niedzielê aran¿owanie
wystawy fotograficznej pod tytu³em „W krainie Beldonka - 2009”. (Fot. Irena Imosa)


Wszyscy go¶cie wyniesieni zostan± bowiem do godno¶ci „Matek” i „Ojców Chrzestnych”, co potwierdzimy certyfikatem. Oprócz wystawy fotograficznej w programie chrzcin jest tak¿e wernisa¿ wystawy malarstwa i promocja ksi±¿ki pod tytu³em „12 gniewnych b³aznów”. Bêdzie tak¿e odczytana rezolucja w sprawie ustanowienia Miêdzynarodowego Dnia Szacunku i Sympatii dla Sztuki Cyrkowej. Nasz± wol± jest, aby obchodziæ go 29 lutego, czyli co 4 lata. Chodzi nam o zmianê kolokwialnego znaczenia terminów: b³azen czy cyrk. Maja one czêsto obel¿ywy, sarkastyczny wyd¼wiêk, a przecie¿ dotycz± najstarszej w dziejach ludzko¶ci formy sztuki scenicznej - mówi Adam Ochwanowski, kustosz o¶rodka w Chrobrzu.

TO ICH DOROBEK

Na wystawê fotografików z Galerii Bezdomnej z³o¿y siê kilkadziesi±t prac, co jest zaledwie ma³± czê¶ci± dokonañ 14 artystów. Przez wiele miesiêcy uwieczniali oni wszystko, co mo¿e wi±zaæ siê z ¿yciem i twórczo¶ci± literack± Adolfa Dygasinskiego. By³ to ich wk³ad z uczczenie 170 rocznicy urodzin twórcy naturalizmu w polskiej literaturze.

Fotograficy z Galerii Bezdomnej to: Alicja Mazurek, Iwona Senderowska, Wojciech Ba³abañski, Leszek Lachowicz, Jaros³aw Kosela, Bartosz Szyd³owski, Adrian Nodzyñski, Piotr B³ach, Piotr S³ota, £ukasz Znojek, Mariusz Jêdruch, Miros³aw Lubarski, Jakub Kêdziora, Grzegorz Ryñski. Galeriê zawi±zano 9 stycznia 2009 roku. Fotograficy uczestnicz± w plenerach, wystawach, organizuj± warsztaty, spotkania dyskusyjne, ale równie¿ wycieczki z aparatem w rêkach dla dzieci miejscowych szkó³.

/¬ród³o/Echo Dnia/