PREMIERY TEATRALNE NA JUBILEUSZ TCF
Dodane przez Per M dnia 28-02-2012 10:39
Teatr Ciut Frapuj±cy oraz PIÑCZOWSKIE SAMORZ¡DOWE CENTRUM KULTURY

zapraszaj± na dwa premierowe przedstawienia, którymi zespó³ TCF uczci 10-lecie istnienia.

3, 10 i 17 marca, godzina 18:00, sala teatralna –

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW

Re¿yseria: Wojciech Jurewicz...

Tre rozszerzona

Teatr Ciut Frapuj±cy oraz PIÑCZOWSKIE SAMORZ¡DOWE CENTRUM KULTURY

zapraszaj± na dwa premierowe przedstawienia, którymi zespó³ TCF uczci 10-lecie istnienia.

 

3, 10 i 17 marca, godzina 18:00, sala teatralna –

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW

Re¿yseria: Wojciech Jurewicz


Spektakl zbudowany na doskona³ym tek¶cie Bogus³awa Schaeffera. Aktorzy wype³niaj± go improwizacj± prowadz±c b³yskotliw±, ciêt±, czasem wrêcz zajad³± dyskusjê o ¶wiecie sztuki

i swoim w nim miejscu. Spiêcia wy³adowuj± siê w humorze, b³azenadzie, ironii. Teatr

w teatrze, pogranicze absurdu i rzeczywisto¶ci, niepowtarzalna, dowcipna gra ludzi teatru prowadzona z inteligentnym widzem.

Wystêpuj±: Marcin B³ach, Wojciech Jurewicz, Pawe³ Wawrecki.

 

4, 11 i 18 marca, godzina 18:00, sala widowiskowa –

CIEMNO

Re¿yseria: Wojciech Jurewicz

Przedstawienie na podstawie sztuki Marka Rêbacza. Satyryczny obraz polskiej prowincji.

Do zagubionej w le¶nej g³uszy wsi Ciemno trafia pechowiec, który uszkodzi³ swój samochód, chc±c ocaliæ ¿ycie gospodarskiego kundla. Od mieszkañców Ciemna domaga siê pokrycia szkód, ale ci nie chc± p³aciæ i postanawiaj± potraktowaæ go¶cia "po swojemu". Przekonuj± nieszczê¶nika ¿eby u nich zanocowa³.

Wystêpuj±: Wojciech Jurewicz, Krzysztof Brociek, Martyna Strzelec, Ma³gorzata Lotko,

Jerzy Znojek, Micha³ Pawluszek, Marcin Judasz, Marcin B³ach, Norbert Pawlik, Piotr B³ach.

 

 

 

 

CENY BILETÓW:

SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW - 10 z³

CIEMNO - 10 z³

BILETY DO NABYCIA W PSCK

PSCK