Piñczowskie Dni Rodziny
Dodane przez Per M dnia 23-05-2012 08:27
Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów i Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury zapraszaj± na DNI RODZINY. 27 maja od wczesnych godzin rannych na boisku Orlik przy szkole na osiedlu Grodzisko zostan± rozegrane mecze pi³karskie o Puchar Burmistrza Piñczowa. Na boisku rywalizowaæ bêd± reprezentanci Klasztoru Franciszkanów, samorz±dowcy gminy i powiatu, pracownicy zak³adu karnego, policjanci i stra¿acy. Niedzielne popo³udnie to czas atrakcji dla najm³odszych od godz. 14:00 bêd± prezentowaæ siê bêd± wokali¶ci Studia Piosenki i zespo³y taneczne z PSCK.
Tre rozszerzona
Burmistrz Miasta i Gminy Piñczów i Piñczowskie Samorz±dowe Centrum Kultury zapraszaj± na DNI RODZINY. 27 maja od wczesnych godzin rannych na boisku Orlik przy szkole na osiedlu Grodzisko zostan± rozegrane mecze pi³karskie o Puchar Burmistrza Piñczowa. Na boisku rywalizowaæ bêd± reprezentanci Klasztoru Franciszkanów, samorz±dowcy gminy i powiatu, pracownicy zak³adu karnego, policjanci i stra¿acy. Niedzielne popo³udnie to czas atrakcji dla najm³odszych od godz. 14:00 bêd± prezentowaæ siê bêd± wokali¶ci Studia Piosenki i zespo³y taneczne z PSCK. Nastêpnie najm³odsi bêd± mogli uczestniczyæ w zabawie „Spotkajmy siê w Nanibowie”. Bêdzie tez mo¿na skorzystaæ z weso³ego miasteczka i posmakowaæ potraw z grilla. W programie festynu znajd± siê równie¿ obchody 50-lecia istnienia piñczowskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, które rozpoczn± siê o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy!

PSCK