Cudze chwalicie, swego nie znacie
Dodane przez Per M dnia 22-04-2016 08:15
18 kwietnia w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury odby³a siê, po³±czona z pokazem, prelekcja po¶wiêcona historii i znaczeniu polskiej husarii w historii narodu i ¶wiata.
Tre rozszerzona
18 kwietnia w Piñczowskim Samorz±dowym Centrum Kultury odby³a siê, po³±czona z pokazem, prelekcja po¶wiêcona historii i znaczeniu polskiej husarii w historii narodu i ¶wiata.

Prezes piñczowskiego klubu Signum Polonikum pan Krzysztof Dusik ciekawie opowiada³ o zwyczajach husarii, która na przestrzeni 200 lat by³a niepokonan± i jedyn± tego typu jazd± na ¶wiecie. Mo¿na by³o dowiedzieæ siê o wielu ma³o znanych faktach i wydarzeniach z historii tej formacji kawaleryjskiej.


Piñczowski klub O¶rodka Szkolenia Polskiej Sztuki Walki Signum Polonicum na co dzieñ korzysta z go¶cinno¶ci PSCK, dzia³a w Piñczowie od 2004 roku i jego cz³onkowie czuj± siê spadkobiercami polskiej husarii, dlatego kultywuj± jej zwyczaje. Grupa æwicz±ca liczy 10 osób, ale wszystkich jest 18 i z mi³± chêci± przyjm± w swoje szeregi nowych pasjonatów historii i polskich sztuk walki.Zdjêcia i tekst: PSCK