Tydzieñ bibliotek - zapraszamy na wystawy.
Dodane przez Per M dnia 12-05-2016 10:21
Przypominamy, ¿e trwa Tydzieñ Bibliotek i z tej okazji w naszej bibliotece mo¿na zobaczyæ dwie ciekawe wystawki. Pierwsza, zatytu³owana "Nasze ¦wiêtokrzyskie...", to wystawka akwareli autorstwa Aleksandra Jasina, które kilka lat temu ukazywa³y siê jako dodatek do "Echa Dnia". Przedstawiaj± one najpiêkniejsze zak±tki naszego województwa, m.in. ¦wiêty Krzy¿, kaplicê ¶w. Anny w Piñczowie, Pa³ac Biskupów w Kielcach, zamek Krzy¿topór w Uje¼dzie...


Tre rozszerzona
Przypominamy, ¿e trwa Tydzieñ Bibliotek i z tej okazji w naszej bibliotece mo¿na zobaczyæ dwie ciekawe wystawki. Pierwsza, zatytu³owana "Nasze ¦wiêtokrzyskie...", to wystawka akwareli autorstwa Aleksandra Jasina, które kilka lat temu ukazywa³y siê jako dodatek do "Echa Dnia". Przedstawiaj± one najpiêkniejsze zak±tki naszego województwa, m.in. ¦wiêty Krzy¿, kaplicê ¶w. Anny w Piñczowie, Pa³ac Biskupów w Kielcach, zamek Krzy¿topór w Uje¼dzie.


Wystawka ta ma zachêciæ naszych czytelników do zwiedzania ¦wiêtokrzyskiego i poznawania jego zabytków, nie tylko podczas wycieczek, ale i przez literaturê, typu przewodniki, czy gazety, zgodnie z has³em tegorocznego Tygodnia Bibliotek "Biblioteka inspiruje".

Druga z prezentowanych wystaw zatytu³owana jest "Pisarze i ich pseudonimy". Jest to wystawka ksi±¿kowa pisarzy, którzy zwykle tworzyli pod pseudonimami. Doskonale znamy Boles³awa Prusa, ale nie zdajemy sobie sprawy, ¿e jego prawdziwe nazwisko to Aleksander G³owacki. Popularny pisarz dla dzieci Jan Brzechwa naprawdê nazywa³ siê Jan Lesman. A autorka "Moralno¶ci Pani Dulskiej" Gabriela Zapolska w rzeczywisto¶ci nazywa³a siê Maria Korwin-Piotrowska.


Serdecznie zachêcamy do odwiedzania wystaw.

tekst i foto:
Biblioteka Publiczna w Piñczowie