Zawody sportowo-po¿arnicze Zagajówek 2016
Dodane przez Per M dnia 28-06-2016 09:21
26 czerwca 2016 r. odby³y siê zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu gminy Micha³ów.
Konkurencje zawodów rozgrywane by³y w miejscowo¶ci Zagajówek (gmina Micha³ów)...

Tre rozszerzona
26 czerwca 2016 r. odby³y siê zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu gminy Micha³ów.
Konkurencje zawodów rozgrywane by³y w miejscowo¶ci Zagajówek (gmina Micha³ów).

W rozgrywkach wziê³o udzia³:
- 12 dru¿yn OSP
- 2 kobiece dru¿yny po¿arnicze
- 4 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze (ch³opcy w wieku 15-18 lat)
- 2 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze (dziewczêta w wieku 12-15 lat)
- 4 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze (ch³opcy w wieku 12-15 lat)

Turniej rozpocz±³ siê rywalizacj± najm³odszych „po¿arników” w sztafecie, a nastêpnie                   w æwiczeniu bojowym.
Zdecydowanie najwiêksze emocje wzbudza³a jednak rywalizacja seniorów. W tym przypadku równie¿ zmagania rozpoczê³y siê sztafet± po¿arnicz±, choæ o koñcowej pozycji w klasyfikacji zdecydowa³o æwiczenie bojowe.

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek, kolejno¶æ na podium przedstawia³a siê nastêpuj±co:

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy 12-15 lat):
1. MDP Sêdowice
2. MDP Zagajów
3. MDP Tur Dolny

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (dziewczêta 12-15 lat):
1. MDP Zagajówek
2. MDP Sêdowice

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy 15-18 lat):
1. MDP Sêdowice
2. MDP Zagajów
3. MDP Tur Dolny

W kategorii kobiecych dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Sêdowice
2. OSP Zagajów

W kategorii mêskich dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Micha³ów
2. OSP Sêdowice
3. OSP Zagajów

Dyplomy uczestnictwa, nagrody oraz wyró¿nienia dla uczestników imprezy ufundowa³ Wójt Gminy Micha³ów Miros³aw Walasek.
Nad prawid³owym przebiegiem rywalizacji czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP      w Piñczowie na czele z sêdzi± g³ównym zawodów bryg. Wojciechem Buckim.

opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek, KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: www.micha³ów.pl