Zawody sportowo-po¿arnicze Z³ota 2016
Dodane przez Per M dnia 28-06-2016 09:29
26 czerwca 2016 r. w miejscowo¶ci Z³ota odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych.
Tre rozszerzona
26 czerwca 2016 r. w miejscowo¶ci Z³ota odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych.

W rozgrywkach wziê³o udzia³:
- 7 dru¿yn OSP
- 2 kobiece dru¿yny po¿arnicze
- 2 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze ch³opców
- 2 m³odzie¿owe dru¿yny po¿arnicze dziewcz±t

Zawodnicy uczestniczyli w konkurencji sztafeta po¿arnicza, a nastêpnie w konkurencji æwiczenie bojowe. Najm³odsi „po¿arnicy” rozgrywali swoje zawody w konkurencjach, gdzie mogli wykazaæ siê prawid³owym i skutecznym pos³ugiwaniem siê podrêcznym sprzêtem ga¶niczym oraz znajomo¶ci± elementów musztry, a wszystko to w duchu sportowej rywalizacji.

W wyniku przeprowadzonych rozgrywek, kolejno¶æ na podium przedstawia³a siê nastêpuj±co:
W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych ch³opców:
1. MDP Z³ota
2. MDP Chroberz

W kategorii m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych dziewcz±t:
1. MDP Nieprowice
2. MDP Pe³czyska

W kategorii kobiecych dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Chroberz
2. OSP Pe³czyska

W kategorii mêskich dru¿yn po¿arniczych OSP:
1. OSP Z³ota
2. OSP Chroberz
3. OSP ¯urawniki

Dyplomy uczestnictwa, nagrody oraz wyró¿nienia dla uczestników imprezy ufundowa³ Wójt Gminy Z³ota Tadeusz Su³ek
Nad prawid³owym przebiegiem rywalizacji czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP      w Piñczowie na czele z sêdzi± g³ównym zawodów bryg. Jaros³awem Hukiem.

opracowa³: kpt. Pawe³ Obwa¿anek, KP PSP w Piñczowie
zdjêcia: Urz±d Gminy Z³ota