Wakacyjne TABliczki Ortograficzne
Dodane przez Per M dnia 28-06-2016 09:36
W.TAB.O czyli wakacyjne tabliczki ortograficzne to kolejna ods³ona projektu "5 s(³)ów czyli piñczowskie spotkania...
Tre rozszerzona
W.TAB.O czyli wakacyjne tabliczki ortograficzne to kolejna ods³ona projektu "5 s(³)ów czyli piñczowskie spotkania z jêzykiem ojczystym". Tym razem bêdziemy artystycznie-ortograficznie dzia³aæ w ¶wietlicy wiejskiej w Gackach. Warsztaty rozpoczn± siê ju¿ 6 lipca w Gackach. Chêtnych zapraszamy. Ilo¶æ miejsc ograniczona.