Dni Ponidzia 3,2,1,0 Start!
Dodane przez Per M dnia 01-07-2016 12:08
3,2,1,0 Start! Ju¿ dzi¶ wielkie otwarcie najwiêkszej imprezy w regionie! A rozpoczniemy seansem kina pod chmurk±."Marsjanin" Ridleya Scotta mo¿na obejrzeæ ju¿ dzi¶ na wirydarzu Belwederu.
o godz 21.30.

Tre rozszerzona

3,2,1,0 Start! Ju¿ dzi¶ wielkie otwarcie najwiêkszej imprezy w regionie! A rozpoczniemy seansem kina pod chmurk±."Marsjanin" Ridleya Scotta mo¿na obejrzeæ ju¿ dzi¶ na wirydarzu Belwederu.
o godz 21.30.

Sobota zapowiada siê arcyciekawie, ca³± gam± wydarzeñ muzycznych i sportowych. Zaczniemy od zawodów rowerkowych dla najm³odszych a równorzêdnie odbêdzie siê Dirt Jam-konkurencje i pokazy ekstremalnej jazdy na dwóch kó³kach.

Nieco inne wra¿enia zapewni± nam zawody strzelania z broni pneumatycznej. Na terenie OSiR zobaczymy te¿ pokazy w wykonaniu grupy Signum Polonicum oraz paradê motocyklowa w wykonaniu grupy Brave Dogs Chapter Piñczów.

A wieczorem czeka nas prawdziwa muzyczna uczta uwzglêdniaj±ca zró¿nicowane gusta s³uchaczy.
O godz 17 w klimacie bluesa rozbuja nas doborowy Dob Blues Band. Po czym dostaniemy solidn± dawkê rockowego grania ze S³owacji od Blue Cold Jalapenos.
A kolejny wykonawca Roots Rockets zabierze nas w muzyczna podró¿ do ojczyzny reggae-Jamajki.
I w koñcu o 21.30 najbardziej oczekiwany wystêp -niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej Poparzeni Kaw± Trzy. Zespó³ za³o¿ony w 2005 roku przez grono utalentowanych  dziennikarzy Radia Zet i RMF FM graj±cy przebojowa mieszankê popu, rocka, punk'a i ska. Ca³a Polska ¶piewa ich hity "Okrutna, z³a i pod³a","Wezmê Ciê","Kawa³ek do tañca" i "By³a¶ dla mnie wszystkim". A na deser do snu uko³ysze nas reggae'owo-soulowymi wykonami piêkna i wszechstronnie uzdolniona wokalistka Marika.


Niedziela bêdzie dniem muzyki lekkiej i przyjemnej czyli disco-polo. Ju¿ o 16.30 amfiteatr OSiR rozgrzeje grupa New X. Zobaczymy równie¿ naszych rodzimych artystów w bloku PSCK i specjalny pokaz animacji. A ju¿ o 21.00 na scenê wkrocz± Panowie z Freaky Boys aby poderwaæ publikê do tañca i wspólnej zabawy. Po nich wyst±pi zespó³ Baflo dziêki czemu do pó¼nej nocy bêdziemy siê bawiæ w rytmach disco-polo.

A w poniedzia³ek kontynuacja muzycznych atrakcji, gdy¿  Synagogê  Star± wype³nia piêkne  nastrojowe melodie w wykonaniu Mieczys³awa Szcze¶niaka i Krzysztof Herdzin Trio.

Dni Ponidzia to wydarzenie kulturalne dla go¶ci w ka¿dym wieku. Organizatorzy zadbali o maluchy zapraszaj±c fantastyczne weso³e miasteczko i o starszych uczestników przygotowuj±c bogat± bazê gastronomiczna i ogródki piwne.

Przybywajcie wszyscy bo w Piñczowie dnieje!IW | PM | pinczow.org