Dni Ponidzia- bêdziemy ciep³o wspominaæ
Dodane przez Per M dnia 05-07-2016 11:36
Coroczne ¶wiêto regionu i atrakcje mu towarzysz±ce s± zas³ug± organizatora, ale to zaproszeni go¶cie i uczestnicy tworz± jego niepowtarzalny klimat. Gor±ca i s³oneczna aura towarzyszy³a nam przez pierwsze dwa dni i nawet burza poczeka³a a¿ wszyscy arty¶ci i publika opuszcz± stadion OSiR.
Pi±tkowy seans by³ niezwyk³y gdy¿ kosmicznej fabule towarzyszy³o czyste rozgwie¿d¿one niebo.

Tre rozszerzona
Coroczne ¶wiêto regionu i atrakcje mu towarzysz±ce s± zas³ug± organizatora, ale to zaproszeni go¶cie i uczestnicy tworz± jego niepowtarzalny klimat. Gor±ca i s³oneczna aura towarzyszy³a nam przez pierwsze dwa dni i nawet burza poczeka³a a¿ wszyscy arty¶ci i publika opuszcz± stadion OSiR.

Pi±tkowy seans by³ niezwyk³y gdy¿ kosmicznej fabule towarzyszy³o czyste rozgwie¿d¿one niebo.

Drugi dzieñ up³yn±³ pod znakiem sportu, mimo upa³u dzieciaki dzielnie walczy³y podczas zawodów rowerkowych a ich starsi koledzy wykonywali ekstremalne triki  na swoich BMX-ach. Mi³o¶nicy strzelectwa  mierzyli do celu z broni pneumatycznej. Pasjonaci dawnych dziejów ogl±dali pokazy strojów i walki na broñ bia³±. Ci którzy kochaj± motocykle mogli podziwiaæ ca³± gamê stylowych Harley’ów podczas Brave Dogs Chapter Piñczów.

Sobotni wieczór by³ prawdziwym muzycznym wydarzeniem, gdy¿ na scenie pojawili siê arty¶ci z ró¿nych muzycznych bajek: prawdziwi rockowi wymiatacze ze s³owackiej Blue Cold Jalapenos, m³odzi zdolni panowie z Roots Rockets którzy przebojem przeszli do pó³fina³u „Must Be The Music”, delikatna  wokalistka z wielkim g³osem, promuj±ca now± p³ytê Marika.

Najja¶niejsz± gwiazd± na artystycznym firmamencie okazali siê Poparzeni Kaw± Trzy. Siedmiu eleganckich panów, na co dzieñ znanych z Radia Zet i RMF FM dziennikarzy da³o pó³toragodzinny show. Muzycy nawi±zali ¶wietny kontakt z publiczno¶ci±, ¿artowali i zachêcali publikê do wspólnych ¶piewów i tañców.

Niedzielna, chwilami deszczowa aura, nie przeszkodzi³a prawdziwym mi³o¶nikom disco-polo w szampañskiej zabawie przy d¼wiêkach prawdziwych gwiazd gatunku, bo zagrali dla nas New X, Baflo i Freaky Boys zapewniaj±c du¿± dawkê wy¶mienitej zabawy dla m³odszej i starszej widowni.

Dni Ponidzia zostan± w sercach piñczowian i wszystkich mi³ych go¶ci, którzy przybyli na nasze ¶wiêto :)
,

IW | PM | pinczow.org