Kino z Biedronk±
Dodane przez Per M dnia 06-07-2016 10:12
15 lipca startuje czwarta edycja wakacyjnego Kina z Biedronk±. Przez ponad miesi±c przy sklepach sieci Biedronka w 35 miejscowo¶ciach na terenie ca³ej Polski zorganizowane...

Tre rozszerzona
15 lipca startuje czwarta edycja wakacyjnego Kina z Biedronk±. Przez ponad miesi±c przy sklepach sieci Biedronka w 35 miejscowo¶ciach na terenie ca³ej Polski zorganizowane zostan± bezp³atne plenerowe pokazy najwiêkszych filmowych hitów. Pierwszy z cyklu seans filmowy odbêdzie siê w Piñczowie w województwie ¶wiêtokrzyskim.

Na publiczno¶æ czekaæ bêdzie specjalnie przygotowana widownia z 300 miejscami siedz±cymi oraz plenerowy ekran kinowy. Organizatorzy zapewnili tak¿e specjaln± atrakcjê w postaci foto¶cianki, dziêki której ka¿dy bêdzie móg³ staæ siê gwiazd± ¶wiatowego kina i uwieczniæ swój wizerunek na pami±tkowej fotografii.

Za obs³ugê audiowizualn± projektu odpowiada Outdoor Cinema.