Pi±tkowe bluesowe brzmienia
Dodane przez Per M dnia 21-11-2016 09:15
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z...

Tre rozszerzona
Weekend w Piñczowie rozpocz±³ sie bluesowymi brzmieniami. Na deskach PSCK zagra³a kapela Cree. Grupa narodzi³a siê w Tychach 23 lata temu z inicjatywy 3 ¶l±skich muzyków Sylwestra Kramke, Adriana Fuchsa i Sebastiana Riedla. Panowie zagrali dwugodzinny koncert podczas którego us³yszeli¶my utwory z ostatniego kr±¿ka Heartbreaker oraz najlepsze numery z bogatej dyskografii grupy. By³y utwory dynamiczne,z rockowym przytupem ale nie zabrak³o te¿ ballad z nutka "blue". Twórczo¶æ Cree jest silnie zwi±zana z grup± D¿em zarówno poprzez brzmienia jak i g³os frontmana który barwê i si³ê g³osu zapewne ma po ojcu.


Publikê porwa³y nowe aran¿acje szlagierów "Wiktoria", "Whisky", "Niewinne pytania" czy "Czerwony jak ceg³a". Zespó³ gra³ przy pe³nej widowni, która przyby³a z Piñczowa i okolic a szczególnie licznie pojawili sie cz³onkowie Brave Dogs Polska Chapter.S³uchacze nagrodzili wystêp gromkimi brawami i wywo³ali zespó³ na kilka dodatkowych utworów.
Koncert by³ dowodem na to ¿e duch bluesa jest wci±¿ ¿ywy.

Tekst: Irmina Wo³czyk
Foto: Piotr Kucyba³a


Fragment koncertu