Spotkanie z Wand± Chotomsk±
Dodane przez Per M dnia 07-04-2010 18:25

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. JANA OLRYCHA SZANIECKIEGO
W PIÑCZOWIE


serdecznie zaprasza

na

spotkanie autorskie z pisark±

Wand± Chotomsk±

Dnia 12 kwietnia 2010 r. (poniedzia³ek) o godz. 12:00 w budynku Biblioteki Publicznej, os. Nowy ¦wiat 3
Tre rozszerzona

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. JANA OLRYCHA SZANIECKIEGO
W PIÑCZOWIE


serdecznie zaprasza

na

spotkanie autorskie z pisark±

Wand± Chotomsk±

Dnia 12 kwietnia 2010 r. (poniedzia³ek) o godz. 12:00 w budynku Biblioteki Publicznej, os. Nowy ¦wiat 3Wanda Chotomska (ur. 26 pa¼dziernika 1929 w Warszawie) – polska pisarka, autorka wierszy i opowiadañ dla dzieci i m³odzie¿y.
Studiowa³a na Wydziale Spo³eczno-Politycznym i Wydziale Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Debiutowa³a na ³amach "¦wiata M³odych" w 1949; w 1958 opublikowa³a pierwszy tomik poezji Tere fere. Wspólnie z Mironem Bia³oszewskim og³asza³a wiersze w "¦wierszczyku", podpisywane pseudonimem "Wanda Miron". Stworzy³a popularny cykl programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka (1962-1973). Otrzyma³a wiele nagród, zosta³a odznaczona Orderem U¶miechu (1969). Jest cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prezes Zarz±du Polskiej Fundacji Dzieci
i M³odzie¿y. Jest autork± ponad 200 ksi±¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, audycji radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do filmów krótkometra¿owych i sztuk teatralnych.